Wolters Kluwer Nederland BV (verder genoemd “Wolters Kluwer”) respecteert uw privacy en zorgt ervoor dat u uw persoonsgegevens aan Wolters Kluwer kunt toevertrouwen.

Tijdens uw contacten met Wolters Kluwer worden bepaalde gegevens van u verzameld en verwerkt. Aangezien u als persoon te identificeren bent aan de hand van deze gegevens, zijn deze gegevens ‘persoonsgegevens’.

Alle informatie over welke persoonsgegevens Wolters Kluwer verwerkt en hoe Wolters Kluwer hier op een correcte manier mee omgaat, kunt u hieronder terugvinden.

 1. Dit Privacy statement
 2. Persoonsgegevens in het bezit van Wolters Kluwer
 3. Verwerking van de persoonsgegevens door Wolters Kluwer
 4. Delen van de persoonsgegevens door Wolters Kluwer
 5. Uw rechten
 6. Veiligheidsbeleid van Wolters Kluwer
 7. Minderjarigen
 8. Contactgegevens

1. Dit Privacy statement

Dit Privacy statement is van toepassing op alle persoonsgegevens die Wolters Kluwer van u verzamelt en verwerkt.

Door gebruik te maken van de (mobiele) website, apps, webshops en andere producten en diensten van Wolters Kluwer, gaat u ermee akkoord dat dit Privacy statement van toepassing is op de door Wolters Kluwer verwerkte persoonsgegevens.

Wolters Kluwer behoudt zich het recht voor om dit Privacy statement te allen tijde te wijzigen. De van toepassing zijnde versie kan u steeds op de website van Wolters Kluwer terugvinden.

2. Persoonsgegevens in het bezit van Wolters Kluwer

Volgende gegevens kunnen op verschillende manieren door Wolters Kluwer verzameld en verwerkt worden.

Gegevens die u rechtstreeks aan Wolters Kluwer verstrekt:

 • Identificatie- en contactinformatie: naam, voornaam, adres en woonplaats, e-mailadres, telefoon- of mobielnummer;
 • Financiële informatie: bankrekeningnummer, BIC code, naam van de rekeninghouder, etc.;
 • Inloggegevens gerelateerd aan een gebruikersaccount: (gebruikers)naam, e-mailadres, wachtwoord, veiligheidsvraag en –antwoord, verbindingsmomenten, etc.;
 • Informatie betreffende de producten en/of diensten die u wenst te bestellen, favoriete producten of diensten, interesses, voorkeuren die u doorgeeft via onze (mobiele) websites, apps, webshops, etc.;
 • Klachten of feedback omtrent uw ervaring met Wolters Kluwer, opmerkingen, suggesties, getuigenissen en alle andere feedback;
 • Andere gegevens die door u zelf uitgewisseld, gecommuniceerd en gedeeld worden via de Wolters Kluwer producten, (mobiele) websites, apps, webshops en dergelijke;

Gegevens die u verstrekt door het gebruik van de (mobiele) websites, apps en webshops

Wanneer u gebruik maakt van de (mobiele) websites of apps van Wolters Kluwer, kan volgende informatie verwerkt worden: bezochte pagina’s, websites en zoekopdrachten door middel van cookies. Gegevens die u zelf invoert op de websites of in de apps en andere gegevens waar u Wolters Kluwer toegang toe verleend heeft (zoals bijvoorbeeld locatiegegevens).

Gegevens uit andere bronnen

Wolters Kluwer kan tevens gegevens via andere bronnen verzamelen en verwerken, zoals onder meer het aankopen of huren van gegevens die verzameld zijn door leveranciers die zich hierin specialiseren, partners van Wolters Kluwer, openbare bronnen, sociale media, etc. Op het gebruik van sociale mediakanalen zullen de regels en voorkeurinstellingen van deze aanbieders van toepassing zijn, zowel op u als op Wolters Kluwer.

Op de Wolters Kluwer websites kunnen links naar andere websites staan. Deze websites worden wellicht niet beheerd door Wolters Kluwer en kunnen een eigen privacyverklaring of –beleid hebben. Wolters Kluwer raadt u nadrukkelijk aan deze te lezen en kan geen verantwoordelijkheid nemen voor deze websites van derden.

U bent niet verplicht uw gegevens te verstrekken aan Wolters Kluwer of akkoord te gaan met de verwerkingen. Niettemin zal het in bepaalde gevallen noodzakelijk zijn om persoonsgegevens mee te delen aan Wolters Kluwer (zoals onder andere naam, adres, e-mailadres), zodat een correcte dienstverlening kan plaatsvinden en de van toepassing zijnde wetgeving nageleefd kan worden.

3. Verwerking van de persoonsgegevens door Wolters Kluwer

Persoonsgegevens worden door Wolters Kluwer voor volgende doeleinden verwerkt:

 • De totstandkoming en uitvoering van een overeenkomst met u (zoals het sluiten van abonnementen, het bestellen van producten en/of diensten, het aanmaken van een gebruikersaccount), alsook het factureren en het opvolgen en innen van deze facturen, al dan niet via derden;
 • Het mogelijk maken om bepaalde informatie uit te wisselen, te creëren en te verwijderen en/of contact op te nemen met andere gebruikers op (mobiele) websites, apps, webshops, etc.;
 • Helpdesk services;
 • De continue verbetering, het onderhoud en de optimalisatie van onze producten, diensten, (mobiele) websites, apps en de beveiliging daarvan, alsook de optimalisatie van algemene, commerciële en marketing strategieën van Wolters Kluwer;
 • Het personaliseren van de aan u te leveren producten en/of diensten en de bijbehorende ondersteunende diensten, gebruiksinformatie, service berichten of andere hieraan gerelateerde (elektronische) berichten;
 • Het gericht en optimaal op u afgestemd versturen van aanbiedingen van overige producten en diensten van Wolters Kluwer, nieuwsbrieven en informatie. Hiertoe kan Wolters Kluwer uw voorkeuren en interesses bundelen in een profiel. Voor het gebruiken van geavanceerde profileringstechnieken zal Wolters Kluwer steeds voorafgaand uw toestemming vragen;
 • De naleving van de op Wolters Kluwer van toepassing zijnde regelgeving in de meest brede zin;
 • Andere specifieke doeleinden waar afzonderlijk toestemming voor gevraagd kan worden.

4. Delen van de persoonsgegevens door Wolters Kluwer

Wolters Kluwer kan de persoonsgegevens die verwerkt worden uitwisselen met moeder-, zuster- en dochtervennootschappen binnen de eigen groep.

Verder kunnen persoonsgegevens door Wolters Kluwer worden gedeeld met partners, leveranciers of andere partijen, indien de verwerking door deze derden noodzakelijk is voor de totstandkoming, de uitvoering, het gebruik, de afname, de toegang of de afhandeling met betrekking tot producten, diensten, (mobiele) websites, apps, webshops, etc. Met deze partners, leveranciers of andere partijen zijn de nodige overeenkomsten afgesloten die het gebruik en het verwerken van uw persoonsgegevens beperken en die een voldoende bescherming van uw persoonsgegevens garanderen.

Bij overdracht van persoonsgegevens vanuit de Europese Economische Ruimte naar landen waar de privacywetgeving niet hetzelfde beschermingsniveau biedt als die in uw vestigingsland, nemen wij maatregelen om een adequaat beschermingsniveau te bieden. Anders gezegd, de rechten en bescherming met betrekking tot uw gegevens blijven in stand. We hanteren daartoe bijvoorbeeld goedgekeurde contractbepalingen, multilaterale gegevensdrachtovereenkomsten, intragroep-overeenkomsten en andere maatregelen die ontworpen zijn om te waarborgen dat ontvangers uw persoonsgegevens beschermen. Voor meer informatie over onze procedures inzake gegevensoverdracht kunt u contact opnemen met onze Data Protection Officer.

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend vrijgegeven in overeenstemming met dit Privacy statement en/of indien dit wettelijk is vereist en/of ingevolge een gerechtelijke uitspraak. Wolters Kluwer zal in redelijkheid trachten u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

Onze partners, leveranciers of andere partijen kunnen uw persoonsgegevens enkel gebruiken om u aanbiedingen, nieuwsbrieven en andere commerciële informatie toe te sturen, indien u hiervoor afzonderlijk toestemming verleend hebt. Indien u dit niet langer wenst te ontvangen, kan u deze derden steeds contacteren om dit gebruik van de persoonsgegevens stop te laten zetten (zie punt 8 van dit Privacy statement).

Tot slot kunnen persoonsgegevens ook steeds geanonimiseerd worden en gedeeld worden met derden. In dit geval zal u aan de hand van deze geanonimiseerde gegevens nooit geïdentificeerd kunnen worden.

5. Uw rechten

U hebt het recht op inzage in en verbetering van de persoonsgegevens die Wolters Kluwer van u verwerkt.

U hebt tevens recht op verwijderen van uw persoonsgegevens, beperking van de werking van uw persoonsgegevens en de overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens, in zoverre de toepasselijke regelgeving hierin voorziet.

U kunt op ieder moment uw gegeven toestemming voor bepaalde verwerkingen intrekken en bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Tevens hebt u het recht om u te verzetten tegen het gebruik voor direct marketing van uw persoonsgegevens, tegen de doorgifte van uw persoonsgegevens aan derden (wanneer deze doorgifte niet noodzakelijk is voor de Wolters Kluwer dienstverlening) en tegen het opstellen van uw profiel.

Hiertoe kunt u contact opnemen met Wolters Kluwer via de contactinformatie zoals opgenomen in punt 8 van dit Privacy statement.

U hebt tevens het recht om klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit: Autoriteit Persoonsgegevens, Bezuidenhoutseweg 30, 2594 AV  Den Haag, Tel: 0900 – 2001 201

6. Veiligheidsbeleid van Wolters Kluwer

Beveiliging van de gegevens

Om uw persoonsgegevens op de best mogelijke manier te beschermen, neemt Wolters Kluwer alle redelijke maatregelen en worden best practices toegepast om verlies, misbruik, openbaarmaking, ongeautoriseerde toegang of wijziging van deze persoonsgegevens te voorkomen. Zowel op technisch als op organisatorisch vlak worden de nodige maatregelen getroffen om een voldoende beveiligingsniveau te voorzien.

Betalingsgegevens worden steeds beschermd conform de standaard versleutelingen die gebruikelijk zijn om gevoelige financiële informatie te beschermen.

Bewaring van gegevens

Wolters Kluwer zal uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor de verwerking ervan, rekening houdend met de contractuele en wettelijke verplichtingen van Wolters Kluwer met betrekking tot deze gegevens en met de missie van Wolters Kluwer om correct vragen van klanten te kunnen beantwoorden, de kwaliteiten van de producten en dienstverlening te kunnen verbeteren en de eigen wettelijke verplichtingen na te leven.

7. Minderjarigen (kinderen jonger dan 16 jaar)

Wolters Kluwer verzamelt of verwerkt nooit bewust persoonsgegevens van minderjarigen zonder toestemming van een ouder of voogd, die gegeven moet worden om de producten, diensten, (mobiele) websites, apps, webshops, etc. van Wolters Kluwer te gebruiken en om daarna de rechten met betrekking tot de gegevens van de minderjarige uit te oefenen.

Indien persoonsgegevens van minderjarigen te goeder trouw toch verwerkt zouden worden, zal Wolters Kluwer deze zo snel mogelijk na kennisname hiervan wissen uit haar bestanden.

8. Contactgegevens

Hebt u vragen over de verwerking van persoonsgegevens of over dit privacy statement dan kunt u contact met ons opnemen.